رد کردن لینک ها

صدور کارت شناسایی

داشتن کارت شناسایی برای ورود به هر سازمانی یکی از ضروریات است و موجب تسهیل در ورود و تکریم پرسنل و عوامل مربوط به آن سازمان خواهد شد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز به عنوان یک سازمان و مجموعه علمی از این قاعده مستثنی نیست و بدین منظور مدیریت حراست دانشگاه در انجام امور محوله و وظایف ذاتی خود که یکی از آنها تسهیل و البته نظارت بر امر تردد در محیط دانشگاه است برای هرکدام از همکاران عزیز دانشگاه ازجمله اعضای محترم هیأت علمی اعم از رسمی، پیمانی و مدعو، کارمندان عزیز، دانشجویان فهیم و نیروهای سختکوش خدماتی، کارت شناسایی صادر می‌کند. این امر مستلزم انجام مراحلی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

اساتید
کارمندان