رد کردن لینک ها

028-33901557

شماره تماس مستقیم با مدیریت حراست

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

hikiu@pst.ikiu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک مدیریت حراست

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

09100904704

شماره دریافت پیامک مدیریت حراست

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

 

ارسال پیام