رد کردن لینک ها

برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه تحت عنوان اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

کارگاه آموزشی یکروزه تحت عنوان اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی توسط مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری با همکاری مدیریت حراست دانشگاه در راستای اجرای برنامه های مربوط به آموزش و توانمند سازی کارکنان دانشگاه برگزار شد.

رعایت و حفظ اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی یکی از اهداف مهم حراست دانشگاه ها بوده و ظهور عوامل مخاطره انگیز و وقوع حوادث را حتی المقدور کاهش داده و چنین امر مهمی را با ایمن سازی محیط کار ممکن می سازد. از اینرو مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری با همکاری مدیریت حراست دانشگاه اقدام کارگاه آموزشی یکروزه تحت عنوان “اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی” را برگزار نمود. این کارگاه کاملاً کاربردی و با حضور یکی از اساتید برجسته حوزه حراستی با سرفصل های مصوب، برگزار شد.